สัมมนาทางการเงิน “การเรียนรู้เทคโนโลยีการเงินในศตวรรษที่ 21”

โครงการสัมมนาทางการเงิน การเรียนรู้เทคโนโลยีการเงินในศตวรรษที่ 21 สาขาวิชาการงิน คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฎเลย วันเสาร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมศรีสองรัก

 

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม