อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อ.จิราวดี กำยาน

ประธาน สาขาวิชาการเงิน

อ.จิราวดี กำยาน

วุฒิการศึกษา:

บธ.ม การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บธ.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์

สาขาที่ถนัด:

การเงินและการธนาคาร
การบัญชี

E-mail:
jitawadee.kum@lru.ac.th

Website: 

ผศ.อารีวรรณ์ บังเกิด

อาจารย์สาขาวิชาการเงิน

ผศ.อารีวรรณ์ บังเกิด

วุฒิการศึกษา:

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาวิชาบริหารการเงิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์

สาขาที่ถนัด:

สาขาวิชาบริหารการเงิน
สาขาวิชาการจัดการ

E-mail:
areevan.bun@lru.ac.th

Website: 

ดร.ศศิธร กกฝ้าย

อาจารย์สาขาวิชาการเงิน

ดร.ศศิธร กกฝ้าย

วุฒิการศึกษา:

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปรด.) การจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคม
ครุศาสตร์บัณฑิต (คบ.)วิทยาศาสตร์ทั่วไป สถาบันราชภัฏอุดรธานี

สาขาที่ถนัด:

1. การบริหารจัดการธุรกิจชุมชน
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการเป็นผู้ประกอบการ
3. ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์

E-mail:
sasithorn.kok@lru.ac.th

Website: 

อ.วรรณวิศา นครขวาง

อาจารย์สาขาวิชาการเงิน

อ.วรรณวิศา นครขวาง

วุฒิการศึกษา:

มหาวิทยาลัยรามคำแหง บธ.ม.(การเงิน)

สาขาที่ถนัด:

IC Complex 1 ผู้แนะนำการลงทุน “ด้านตลาดทุน” คือ แนะนำ ตราสารทุน + ตราสารหนี้ + กองทุน + ตราสารอนุพันธ์

E-mail:
Wanwisa.nac@lru.ac.th

Website: 

ว่าที่ร้อยเอกนรชัย สอนใส

อาจารย์สาขาวิชาการเงิน

ว่าที่ร้อยเอกนรชัย สอนใส

วุฒิการศึกษา:

บธ.ม มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สาขาที่ถนัด:

Management

E-ail:
norachai.sor@lru.ac.th

Website: