อาจารย์ประจำสาขาวิชา

Jirawadee Kumyan

ประธาน สาขาวิชาการเงิน

อ.จิราวดี กำยาน

วุฒิการศึกษา:

บธ.ม การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บธ.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์

สาขาที่ถนัด:

การเงินและการธนาคาร
การบัญชี

E-mail:
jitawadee.kum@lru.ac.th

Website: http://fin.manage.lru.ac.th/th/jirawadee_kum/

Sasithorn Kokfai

อาจารย์สาขาวิชาการเงิน

ดร.ศศิธร กกฝ้าย

วุฒิการศึกษา:

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปรด.) การจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคม
ครุศาสตร์บัณฑิต (คบ.)วิทยาศาสตร์ทั่วไป สถาบันราชภัฏอุดรธานี

สาขาที่ถนัด:

1. การบริหารจัดการธุรกิจชุมชน
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการเป็นผู้ประกอบการ
3. ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์

E-mail:
sasithorn.kok@lru.ac.th

Website: http://fin.manage.lru.ac.th/th/sasithorn_kok/

Wanwisa Naconkwang

อาจารย์สาขาวิชาการเงิน

อ.วรรณวิศา นครขวาง

วุฒิการศึกษา:

มหาวิทยาลัยรามคำแหง บธ.ม.(การเงิน)

สาขาที่ถนัด:

IC Complex 1 ผู้แนะนำการลงทุน “ด้านตลาดทุน” คือ แนะนำ ตราสารทุน + ตราสารหนี้ + กองทุน + ตราสารอนุพันธ์

E-mail:
Wanwisa.nac@lru.ac.th

Website: http://fin.manage.lru.ac.th/th/wanwisa_nac/

Norachai Sornsai

อาจารย์สาขาวิชาการเงิน

ว่าที่ร้อยเอกนรชัย สอนใส

วุฒิการศึกษา:

บธ.ม มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สาขาที่ถนัด:

Management

E-ail:
norachai.sor@lru.ac.th

Website: http://fin.manage.lru.ac.th/th/norachai_sor/