Sasithorn Kokfai

อาจารย์สาขาวิชาการเงิน

Teacher
Loei Rajabhat University
234 Loei-Chiang Khan Rd., Loei 42000, Thailand

ดร.ศศิธร กกฝ้าย

วุฒิการศึกษา:

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปรด.) การจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคม

สาขาที่ถนัด:
1. การบริหารจัดการธุรกิจชุมชน
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการเป็นผู้ประกอบการ
3. ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์

E-mail: sasithorn.kok@lru.ac.th
Website: http://fin.manage.lru.ac.th/th/sasithorn_kok/

ผลงานวิชาการ

Publication

ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมสังคมศาสตร์วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 “ความมั่นคงทางอาหารสู่สังคมไทยที่ยั่งยืน”
วันที่ตีพิมพ์ : 2563-01-24
 

รายวิชาที่สอน

การบริหารจัดการธุรกิจชุมชน

การเพิ่มประสิทธิภาพการเป็นผู้ประกอบการ

ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ผลงานวิจัย

Copyright 2020 Computer Center .Loei Rajabhut University . Design By toppy@lru.ac.th