หลักสูตร

สาขาวิชาการเงิน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ไทย) : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน)

ชื่อย่อ (ไทย) : บธ.บ (การเงิน)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Business Administrator Program in Finance

ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.B.A (Finance)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 1. ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
 2. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามประกาศ หรือเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

โครงสร้างหลักสูตร

วิชาที่จะได้เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต

 1. กลุ่มวิชาแกนบริหารธุรกิจ 45 หน่วยกิต
  – ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ 1
  – ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ 2
  – กฎหมายธุุรกิจและการพาณิชย์
  – เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการธุรกิจ
  – จริยธรรมทางธุรกิจ
  – การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ
  – หลักการวิจัยทางธุรกิจ
  – หลักการบัญชีชั้นต้น
  – การเงินธุรกิจ
  –  การภาษีอากร
  – หลักการตลาด
  – หลักการจัดการ
  – การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน
  – การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  – การจัดการเชิงกลยุทธ์
 2. กลุ่มวิชาเนื้อหาบังคับ 10 หน่วยกิต
  – บัญชีการเงิน
  – การเงินและการธนาคาร
  -การเงินส่วนบุคคล
  – ตลาดการเงิน
  – หลักการลงทุน
  – การเงินระหว่างประเทศ
  – การจัดการการเงินขั้นสูง
  – เศรษฐศาสตร์การเงิน
  – การวิเคราะห์หลักทรัพย์
  – สัมมนาทางการเงิน
 3. กลุ่มวิชาเนื้อหาเลือก ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
  – โปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งานด้านธุรกิจ
  – การบัญชีเพื่อการจัดการ
  – สถาบันการเงิน
  – การเงินชุมชน
  – เศรษฐศาสตร์จุลภาค
  – เศรษฐศาสตร์มหภาค
  – การเงินโลก
  – วานิชธนกิจ
  – การจัดการสินเชื่อ
  – การคลังสาธารณะ
  – การลงทุนทางการเงิน
  – การเงินเพื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
  – การจัดการการลงทุนสำหรับโลจิสติกส์
  – อนุพันธ์ทางการเงิน
  – ที่ปรึกษาและนักวางแผนทางการเงิน
  – เศรษฐมิติทางการเงินเบื้องต้น
  – การประกันภัย
  – ทฤษฎีและนโยบายการเงิน
  – การเงินเพื่อการนำเข้าและส่งออก
  – การวิเคราะห์และประเมินโครงการ
  – การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
  – วิจัยทางการเงิน
  – การตลาดระหว่างประเทศ
  – ธุรกิจระหว่างประเทศ
  – การเป็นผู้ประกอบการ
  – สัมมนาทางการเงิน

ความสำคัญ

 • ยุทธศาสตร์ด้านการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพที่ยั่งยืน ที่ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการด้านการเงิน
 • ยุทธศาสตร์ของกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2559 สร้างความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานทางการเงิน การออม การลงทุน เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน
 • AEC มีการเคลื่อนย้ายเงินทุน สินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือระหว่างประเทศสมาชิกโดยเสรี

การสนับสนุนการศึกษา

 1. มีทุนการศึกษาให้ตลอดหลักสูตร ทั้งทุนเรียนฟรี ทุนกู้ยืม เป็นต้น
 2. มีสิทธิเข้าพักอาศัยหอพักภายในมหาวิทยาลัยตลอดระยะเวลาที่เรียน
 3. มีการอบรมการเงินจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเป็นประจำทุกปี
 4. มีการศึกษาดูงาน เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น
 5. สามารถเรียนจบภายใน 3 ปีครึ่งได้

แนวทางการประกอบอาชีพ

 1. อาชีพสายธนาคาร (Banking)
 2. อาชีพสายการเงินของบริษัท (Corporate Finance)
 3. อาชีพสายหลักทรัพย์และวาณิชยกิจ (Securities and Investment Banking)
 4. อาชีพสายจัดการลงทุน (Fund Management)
 5. นักลงทุน (Investor)
 6. บุคลากรสายวิชาการ/การเงินในสถาบันการศึกษาของรัฐบาลและเอกชน
 7. ผู้ประกอบการ/เจ้าของกิจการ (Entrepreneur)

เฟสบุ๊คสาขาวิชาการเงิน

https://www.facebook.com/finance.lru