การประชุมวิพากษ์หลักสูตรสาขาวิชาการเงิน

การประชุมวิพากษ์หลักสูตร(ภายนอก) หลักสูตรบริหารธุรกิบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยลัยราชภัฏเลย วันที่ 4 กันยายน พศ.2562 เวลา 08.30 – 16. 30 น.อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

 

คลิกดูภาพเพิ่มเติม